Produkt dnia
Łuski .308 Lapua LPT
Łuski .308 Lapua LPT

2,00 zł

1,63 zł

szt.
Pociski 9mm 147gr FMJ RN
Pociski 9mm 147gr FMJ RN

0,37 zł

0,30 zł

szt.
Pociski 9mm 124gr FMJ RN
Pociski 9mm 124gr FMJ RN

0,32 zł

0,26 zł

szt.
Pociski Hornady 6,5 147gr ELD-Match
Pociski Hornady 6,5 147gr ELD-Match

250,00 zł

203,25 zł

szt.
Łuski Lapua .338 Lapua Magnum
Łuski Lapua .338 Lapua Magnum

6,00 zł

4,88 zł

szt.
Pociski Hornady 7mm / .284 180gr ELD-Match
Pociski Hornady 7mm / .284 180gr ELD-Match

255,00 zł

207,32 zł

szt.
Pociski Hornady .308 195gr ELD-Match
Pociski Hornady .308 195gr ELD-Match

250,00 zł

203,25 zł

szt.
Łuski NOWE Peterson .308 Winchester
Łuski NOWE Peterson .308 Winchester

320,00 zł

260,16 zł

szt.
Łuski NOWE Peterson .308 Winchester SRP (Mała spłonka)
Łuski NOWE Peterson .308 Winchester SRP (Mała spłonka)

345,00 zł

280,49 zł

szt.
Pociski ALSA PRO 9mm 140gr
Pociski ALSA PRO 9mm 140gr

0,36 zł

0,29 zł

szt.
Pociski ALSA PRO 9mm 124gr
Pociski ALSA PRO 9mm 124gr

0,33 zł

0,27 zł

Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin programu lojalnościowego

REGULAMIN PROGAMU LOJALNOŚCIOWEGO


§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Niniejszy regulamin stanowi podstawę działania programu lojalnościowego i określa prawa i obowiązki Uczestnika programu, a także obowiązki Organizatora.
2. Organizatorem programu jest firma AKP Konrad Półtorak
3. Program lojalnościowy skierowany jest do aktywnych klientów, posiadających aktywne konto w sklepie internetowym www.luski.pl
4. W ramach Programu Uczestnik gromadzi punkty na swoim koncie. Zgromadzone punkty można wymienić na nagrody zgodnie z regułami określonymi w niniejszym Regulaminie.
5. Celem prowadzenia programu lojalnościowe jest zwiększenie sprzedaży firmy Organizatora.
6. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 kodeksu cywilnego.
7. Prawo do korzystania z konta a w szczególności do wymiany punktów, jest osobiste i przysługuje wyłącznie Uczestnikowi.
8. Informacja o terminie zakończenia Programu  zostanie zamieszczona na stronie www.luski.pl z miesięcznym wyprzedzeniem.
9. W przypadku zakończenia Programu punkty mogą zostać wymienione na nagrody w terminie 30 dni od dnia zakończenia programu. Po tym terminie punkty zostają anulowane.

 

§2. DEFINICJE


1. Program lojalnościowy- program pozwalający Uczestnikom na gromadzenie punktów na swoim koncie oraz dający możliwość wymiany punktów na nagrody zgodnie z regułami określonymi w niniejszym regulaminie.
2. Klient – osoba dokonująca zakupów w sklepie internetowym www.luski.pl
3. Organizator – AKP Konrad Półtorak
4. Operator – AKP Konrad Półtorak
5. Punkty- punkty przyznawane na zasadach określonych w §5 niniejszego Regulaminu.
6. Formularz zgłoszeniowy- formularz rejestracji konta się na stronie www.luski.pl.
7. Uczestnik programu- Klient, który posiada aktywne konto sklepie luski.pl.
8. Katalog nagród- katalog nagród przyznawany w zamian za zdobyte punkty na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie, dostępny w sekcji "Moje konto" na dole strony.

 

§3. UCZESTNICTWO


1. Uczestnikiem programu może być osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupów w sklepie internetowym luski.pl, oraz spełniająca przesłanki uczestnictwa w Programie wskazane w Regulaminie.
2. Każdy Uczestnik może mieć tylko jedno konto w Programie.
3. Z chwilą wypełnia formularza rejestracji online w sklepie luski.pl klient dokonuje aktywacji swego konta i staje się Uczestnikiem Programu.
4. Prawidłowe wypełnienie formularza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Jednocześnie organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia formularza w uzasadnionych przypadkach, np.: w przypadku podania przez Klienta niekompletnych lub nieczytelnych danych osobowych, braku podpisu, podejrzenia nadużycia.
5. Uczestnik zobowiązuje się poinformować Organizatora o zmianie swoich danych osobowych. W przypadku nie powiadomienia o zmianie danych osobowych, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania spowodowany niezaktualizowaniem danych.

 

§4. SYSTEM PRZYZNAWANIA PUNKTÓW


1. Punkty przyznawane są w chwili dokonania zakupu w sklepie www.luski.pl
2. Rejestracja punktów odbywa się automatycznie.
3. Uczestnik dokonuje zgłoszenia wymiany punktów na nagrody w panelu klienta, po kliknięciu w zakładkę "Moje konto".

 

§5. PRZYZNAWANIE NAGRÓD


1. Klient może punkty zgormadzone na swoim koncie wymienić na nagrody. Katalog nagród znajduje się pod adresem "https://luski.pl/pl/l".Zgromadzone punkty nie podlegają wymianie na gotówkę.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany katalogu nagród oraz zmiany ilościowej punktów wymaganej do otrzymania określonej nagrody. Zmiany te obowiązują z chwilą ich opublikowania na stronie Organizatora.
3. Warunkiem otrzymania nagrody jest brak zaległości w płatnościach na rzecz Organizatora.
4. Uczestnik zgłaszający chęć otrzymania wskazanej przez niego nagrody przechodzi weryfikację liczby punktów zgromadzonych na swoim koncie, następnie w terminie podanym podczas składania zamówienia, nagroda jest mu wydawana. Termin na wydanie nagrody może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Organizatora.
5. Nagrodę, działając na zlecenie i na rzecz Operatora wyda Uczestnikom Operator programu.
6. Uczestnikowi nie przysługuje prawo zmiany lub odwołania zamówienia nagrody.
7. Wydawanie nagrody następuje poprzez wybraną przez uczestnika formę transportu, po uprzednim opłaceniu kosztów wysyłki. Wydanie nagrody następuje z chwilą odebrania przez uczestnika przesyłki.
8. W przypadku gdy Nagroda podlega opodatkowaniu dla Uczestników niedokonujących zakupów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, to wartość nagrody zawiera należny podatek, a jej część pieniężna zostanie automatycznie pobrana przed wydaniem nagrody na poczet podatku.
9. Jeżeli uczestnik dokonuje zakupów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, to obowiązek rozliczenia podatku z właściwym urzędem skarbowym ciąży na Uczestniku.

 

§6.REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W PROGRAMIE


1. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w programie. W tym celu przesyła na adres shop@luski.pl stosowną informację.
2. Organizator zastrzega prawo nieprzyznania nagrody Uczestnikowi w sytuacji, gdy Uczestnik podejmuje działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem oraz w przypadku gdy uczestnik wykorzystał błąd w systemie informatycznym serwisu, polegający na dysproporcji wydanych środków pieniężnych na zakupy w sklepie luski.pl, do ilości punktów zgromadzonych na koncie uczestnika.

 

§8. REKLAMACJE


1. Uczestnik ma możliwość zgłoszenia reklamacji na adres Operatora programu lub mailowo na adres: shop@luski.pl
2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane uczestnika oraz powód zgłoszenia reklamacji.
3. Reklamacje zostaną uwzględnione w terminie 30 dni od zgłoszenia.

 

§9. DANE OSOBOWE


1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika wyrażona w momencie przystąpienia do programu lojalnościowego.
2. Administratorem danych osobowych jest Organizator programu: AKP Konrad Półtorak.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usługi udziału w programie lojalnościowym oraz w celach marketingowych, jeżeli Uczestnik wyraził na to zgodę.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich, usunięcia, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych lub zmiany jej zakresu. Uczestnik ma także prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego.
5. W sprawach danych osobowych prosimy o kontakt poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres shop@luski.pl
6. Dane będą przetwarzana przez co najmniej przez okres trwania programu lojalnościowego. Dane mogą być przechowywane dłużej, pod warunkiem wyrażenia zgody przez uczestnika na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

 

§10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA


1. Organizator nie odpowiada za podanie przez Uczestnika niepełnych bądź nieprawdziwych danych podczas wypełniania formularza, edycji danych lub zamówienia nagrody. Nie ponosi również odpowiedzialności za konsekwencje udostępnienia przez Uczestnika stronom trzecim swoich danych służących do rejestracji lub logowania na Stronie Internetowej.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminowość doręczenia przesyłek przez firmę kurierską.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne nagród.

 

§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Organizator ma prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany regulaminu będą obowiązywały od momentu ich publikacji.
2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
3. Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów wynikłych w związku z Programem jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl